<<< Dossier

Downloaden, printen en ophangen. Help ons met het werven van fondsen.

Download Poster

Dossier

Met één rechtzaak wil Stichting Zorghuis de vrije artsenkeuze blijvend garanderen

Dossiers

Stichting Zorghuis is in mei 2016 opgericht. Ruim twee jaar eerder zaten de initiatiefnemers van de stichting voor de eerste keer samen. Wij verbaasden ons over de inhoud en de wijze waarop zorgpolissen werden aangeboden. Verontrustender vonden wij dat onze zorgen vaak wel werden gedeeld maar die instanties of vertegenwoordigers die daar iets aan zouden kunnen doen deden niets. Het is dus belangrijk om ook de consument te laten horen binnen het speelveld van de zorgmarkt. De Stichting wil deze stem laten horen en waar nodig (juridische) actievoeren waar Stichting Zorghuis aantoonbare misstanden vindt bij het aanbieden van zorgpolissen. Wij beginnen bij het grootste probleem: de Vrije artsenkeuze.

Hinderpaalcriterium

Iedereen in Nederland heeft recht op vrije artsenkeuze. In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen recht heeft op een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. De overheid heeft hier geen duidelijke criteria voor vastgesteld. Wel stelt de overheid dat de eigen bijdrage, die een klant moet betalen, als hij toch zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geen hinderpaal voor iemand mag vormen om naar die niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Waar deze grens ligt is onduidelijk. Iedere zorgverzekeraar legt deze grens op een andere manier uit. Ze zijn wel unaniem in hun stelling dat ‘het laatste woord hierover nog niet gezegd is’. In de afgelopen jaren zijn al diverse rechtszaken over dit hinderpaalcriterium gevoerd. De zorgverzekeraars leggen iedere uitspraak uit als ‘van toepassing in dat bijzondere geval’. Met name de grote zorgverzekeraars zijn duidelijk op zoek naar de grenzen van dit zogenoemde hinderpaalcriterium en Stichting Zorghuis is van mening dat hierbij de vrije artsenkeuze onrechtmatig wordt beperkt. Om te weten of een vergoeding zo laag is dat ze ook een hinderpaal is, moet je een juridische procedure tegen je zorgverzekeraar aanspannen. Een kostbare weg die natuurlijk niemand kan opbrengen. Met name die verzekerden die de lage vergoeding als een hinderpaal ervaren, zijn ook die verzekerden die niet bij machte zijn om deze stap te kunnen zetten. Stichting Zorghuis wil één lijn trekken om duidelijkheid te geven aan éénieder die een zorgverzekering heeft. Om zorgverzekerden een stem te geven in dit speelveld, vragen wij je om een donatie met als doel de benodigde fondsen te werven om een (juridische) procedure tegen zorgverzekeraars te kunnen beginnen.

Geen belangenbehartiging

Stichting Zorghuis is geen belangenbehartiger voor de consument die vanuit de wet verplicht is een basisverzekering af te sluiten. Ook zijn wij geen vertegenwoordiger voor individuele belangen. Stichting Zorghuis zal in algemene zin voor de rechten van de zorgverzekerden opkomen.  Afhankelijk van de (financiële) steun willen wij, naast het hinderpaalcriterium, deze belangen op verschillende manieren onder de aandacht brengen

Lobby

Consumenten zijn gebaat bij transparante, eerlijke en betaalbare dienstverlening, en het kunnen uitoefenen van hun rechten. Stichting Zorghuis wil hieraan werken door politiek Den Haag bewust te maken van de problematiek over het afsluiten van een zorgverzekering. Door te lobbyen en intensief contact te onderhouden met regelgevers, marktpartijen en andere belangenbehartigers willen wij het speelveld waarin zorgverzekeraars hun polissen aanbieden duidelijk afbakenen en vereenvoudigen. De mate waarmee wij dit kunnen hangt af van de financiële slagkracht die jij de stichting kan geven.

Informatievoorziening

Stichting Zorghuis beoogt ook dat consumenten zo goed als mogelijk worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de zorg en de inhoud van de zorgpolissen. Stichting Zorghuis heeft in de afgelopen jaren vaak gezien dat de informatievoorziening over zorgpolissen onjuist, onvolledig of zelfs niet aanwezig was. De eerste stap die Stichting Zorghuis wilt zetten is het voeren van actie over het hinderpaalcriterium. Hiervoor zullen wij voldoende fondsen moeten zien te werven. Wanneer wij meer ontvangen dan nodig is voor de actie over het hinderpaalcriterium willen wij, zoals hierboven beschreven, ons ook breder en langduriger inzetten voor andere onderwerpen.

(Juridische) acties

Stichting Zorghuis is op dit moment bezig met het opzetten van (juridische) acties tegen de huidige werkwijze van zorgverzekeraars omtrent het hinderpaalcriterium. Simpel gezegd de vrije artsenkeuze. Ons doel is niet zozeer compensatie maar correctie en verduidelijking. Nu is het onmogelijk te bepalen in hoeverre je vrije artsenkeuze hebt op het moment dat de zorgverzekering wordt afgesloten. Daarnaast is Stichting Zorghuis van mening dat een aantal zorgverzekeraars de wetgeving over de vrije artsenkeuze (het hinderpaalcriterium) negeren. Wij willen een duidelijke grens trekken.

  • /voorwaarden
  • /over-ons