Algemene Voorwaarden Stichting Zorghuis

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting: Stichting Zorghuis
 2. Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Zorghuis van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 4. Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen.

Artikel 2: Algemeen

Stichting Zorghuis is op 31 mei 2016 opgericht met als doel de behartiging van de belangen van zorgverzekerden.

 1. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 66144620
 2. De Stichting heeft ten doel om de belangen te behartigen van zorgverzekerden. De Stichting streeft naar een evenwichtigere marktverhouding op basis van gelijke uitgangspunten van alle bij de zorgmarkt betrokken partijen. Vanuit deze doelstelling zal de Stichting zich inzetten voor de belangen van de zorgverzekerden.
 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het door middel van verkregen donaties aanspreken van zorgverzekeraars op de door hen aangeboden zorgpolissen; het voeren van gerechtelijke procedures; het in gesprek gaan met alle partijen in de zorgmarkt om de doelstellingen van de Stichting onder de aandacht te brengen; het informeren van zorgverzekerden, onder andere via een website, over de onderwerpen waar de Stichting zich hard voor maakt.
 4. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen;
  - Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - Alle andere verkrijgingen en baten,

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Artikel 3: Donaties

 1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.
 2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden
 3. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.zorghuis.nl plaatsvinden.
 4. Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van de Mollie die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl
 5. Indien de verkregen donaties ontoereikend zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting is de Stichting gehouden om de verkregen giften, verminderd met de door de Stichting gemaakte onkosten, aan de donateurs terug te storten.
 6. De Stichting zal voor in voorgaande artikel 2.5 genoemde teruggave zich, naar alle redelijkheid, inzetten om alle donateurs pro rata het gedoneerde bedrag terug te geven.
 7. Mocht na opheffing van de Stichting, betaling van alle onkosten en teruggave aan alle donateurs nog een geldelijk bedrag overblijven dan zal die aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld.
 8. Indien bij opheffing van de Stichting en na betaling van alle onkosten het saldo zo laag blijkt dat dit een teruggave aan de donateurs in alle redelijkheid de inspanningen niet rechtvaardigt zal het saldo aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.
 2. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd op https://www.zorghuis.nl/Disclaimer

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.
 2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.
 3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 4. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.
 5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.
 6. Voor aanvullende voorwaarden met betrekking tot het privacy beleid van de Stichting verwijzen wij naar https://www.zorghuis.nl/Privacybeleid.

Artikel 6: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.
 2. Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

Bergen op Zoom, 31 mei 2016
Stichting Zorghuis
www.zorghuis.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download Algemene Voorwaarden als PDF.