Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.

 

 

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

Afgelopen week deed het College van Beroep uitspraak in de zaak die wij hadden aangespannen tegen de NZa. Het ging hier om het gebruik van toestemmingsvereisten voor niet gecontracteerde zorg en de wijze waarop de NZa zich in de procedure had opgesteld.

 

Het College oordeelde het beroep ongegrond is. Een verzekeraar mag een machtigingsvereiste specifiek voor niet-gecontracteerde zorg in de polisvoorwaarden opnemen. Het College is van oordeel dat artikel 14 Zvw zich er niet tegen verzet dat ziektekostenverzekeraars in de polisvoorwaarden een machtigingsvereiste opnemen waarin vooraf toestemming moet worden gevraagd wanneer de verzekerde zich voor zorg tot een zorgaanbieder wil wenden. Met betrekking tot artikel 13 Zvw lezen wij geen overweging.

 

Wel stelt het college dat de reikwijdte van de toezichtstaak van de NZa zich niet altijd kan beperken tot het louter beoordelen van polisvoorwaarden. Als daar aanleiding toe bestaat zal ze ook nader onderzoek moeten doen naar de uitvoering door zorgverzekeraars. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een uitvoeringspraktijk waarbij machtigingsaanvragen ongemotiveerd of categorisch zijn afgewezen of waarbij onredelijk laat op machtigingsaanvragen wordt beslist.

 

Met betrekking tot de opstelling van de toezichthouder in deze procedure doet het college geen verdere uitspraak. Ze stelt enkel dat het gaat om kwesties waarvan het ofwel duidelijk is dat de NZa niet tot handhaving bevoegd is, ofwel die in de aanloop naar de onderhavige zitting reeds op enigerlei wijze zijn opgelost zonder dat daarvoor een formele aanwijzing van verweerster nodig was. Dat de NZa een modelovereenkomst goedkeurde die niet goedgekeurd had mogen worden en andere toezichthouders niet, of pas na maanden informeert, terwijl het bestuursrecht daar duidelijke richtlijnen voor geeft, wordt door het college niet in haar beoordeling meegenomen. De teleurstelling in de uitspraak zit hem dan ook vooral daarin.

 

Dit is ook het moment voor Arwin Mulderij om zijn werkzaamheden voor de Stichting neer te leggen. Vanwege privéomstandigheden is het voor hem niet langer mogelijk de werkzaamheden voor de stichting te combineren met zijn privéleven. Jammer, maar we bedanken hem voor zijn inzet. Na de campagne met bezorgdwijzer.nl gaan wij kijken hoe wij met Stichting Zorghuis en de bestaande dossiers de toekomst in gaan.

 

 

 

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren