Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.

 

 

Brief tweede kamer:

Stop vergoedingen op basis van gecontracteerde tarieven.

 

Aan:      Leden vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Van:      Stichting Zorghuis
Betreft:  Beleid NZa met betrekking tot vergoedingen niet-gecontracteerde zorg
Datum:  18 April 2019

 

Stichting Zorghuis is een initiatief van verzekerden die zich inzetten voor een beter en transparanter aanbod van zorgverzekeringen. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

 

November vorig jaar stuurde de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis de tweede kamer een brief (kenmerk: 1372281-183975-Z) over het bevorderen van het contracteren in de zorg. In deze brief wordt gesproken over verregaande aanpassingen in wet- en regelgeving om het onderscheid tussen de vergoeding van niet-gecontracteerde versus gecontracteerde zorg te versterken.

 

In deze brief noemt de minister dat zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder de verzekerde goed moet informeren over de consequenties wanneer die gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Van belang hierbij is dat de verzekerde juiste en begrijpelijke informatie tot zijn beschikking heeft om tot een weloverwogen keuze van zijn zorgverzekering te komen. Juist op dit punt verstoort het beleid van toezichthouder NZa het aanbod van zorgpolissen. Op dit moment wordt de verzekerde voorgehouden dat de vergoeding een percentage is, bijvoorbeeld 75%, van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dat zegt de consument niets over welk gedeelte van de nota voor zijn rekening komt. Bovendien bleek bij nazicht dat ook dit niet klopte.

 

De brief van de minister mist de analyse dat het moment van keuze ligt bij het aangaan van de zorgverzekering. Op dát moment zal de zorgverzekeraar klip en klaar duidelijk moeten maken welk gedeelte van de zorgnota wordt vergoed en welk gedeelte voor rekening van de verzekerde komt. Een vergoeding op basis van gecontracteerde tarieven en waarbij de verzekerde voor de vergoedingen wordt verwezen naar honderden pagina’s met vele duizenden prestatieomschrijvingen is geen product dat aan consumenten aangeboden zou mogen worden. Het is juist de Nederlandse Zorg autoriteit die in haar beleidsregels heeft opgenomen dat dit mogelijk is. Hierdoor missen verzekerden informatie over de werkelijke korting die ze op de zorgnota zullen ervaren. De werkelijke vergoeding van de zorgnota kan legio zijn (43%, 29%, 55% etc..), het is bijna nooit 75% en niet consistent. Voor iedere zorgprestatie weer anders en elk jaar verandert het weer. Zo komt men, wanneer de zorgvraag zich aandient en de verzekerde vaak in een kwetsbare positie verkeert, voor zeer onaangename verassingen te staan. De zorgverzekering is dan al afgesloten.

 

Dit verstoort de zorgverzekeringsmarkt tot in haar kern. Een budgetpolis die in 2013 aangaf 50% van de zorgkosten te vergoeden toont nu dat de vergoeding is gestegen naar 70% of zelfs 75%. Een aanzienlijke verbetering. In theorie dan. Want in werkelijkheid zal de verzekerde nu evenveel of zelfs meer aan de zorgnota van de niet-gecontracteerde zorgverlener moeten bijdragen. Nergens uit de polisvoorwaarden blijkt dit risico. Sterker de indruk wordt gewekt dat 20% of 25% meer wordt vergoed. Terwijl dat niet zo is. Ook is nu niet zichtbaar hoe de werkelijke kortingen zich verhouden met andere zorgverzekeraars. Die houden elkaar met dezelfde wijze van vergoeden in evenwicht. Een luxepositie als je bedenkt dat nu niemand hoeft aan te geven dat bijvoorbeeld maar 40% van de zorgnota wordt vergoed. Omdat verschillen niet worden getoond, terwijl die er wel zijn, zet dit het aanbod van zorgverzekeringen op slot.

 

Zorgpolissen moeten duidelijk gaan aangeven welk gedeelte van de zorgnota voor rekening van consumenten komt. Als de zorgverzekeraar vindt, los van de vraag of het hinderpaalcriterium dit toestaat, dat ze 40% van de zorgnota kunnen vergoeden, en dientengevolge 60% voor rekening van de verzekerde komt, dan dient dit ook zo in de polis te worden opgenomen. Voorts dient het aanbod generiek te zijn. Wanneer de zorgverzekeraar dit risico toont kan de verzekerde de afweging maken of hij dat risico wenst te nemen. De verzekerde kan, wanneer hij dat risico niet wenst te nemen, zich wenden tot een andere zorgverzekeraar. Ook dat zet een norm. Daarvoor zijn geen nieuwe wetten nodig. De NZa zal eerst zelf tot inkeer moeten komen dat haar eigen beleid niet langer houdbaar is. Wij willen u dan ook vragen de minister hierop aan te spreken.

 

Zolang zorgverzekeraars naturapolissen aanbieden die verhullen wat de werkelijke kortingen op niet-gecontracteerde zorg zijn kan het debat over vergoedingen van niet-gecontracteerde niet worden gevoerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief meer informatie willen dan verwijzen wij naar onze website https://www.zorghuis.nl/misleidende-naturapolissen.

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren